Monday, June 14, 2010

یادداشت های کارگاه NIH

سخنران اصلی روز اول یک سخنران مدعو بود و مانند خیلی دیگر از مدعوین یک سری از مطالعات را که شامل مطالعات خودش هم بود به زبان ساده مرور کرد. یکی از مطالعات مربوط به برنامه ترک سیگار بود.

شرکتی که این خدمت را ارائه می دهد تصمیم می گیرد که برای شرکت کنندگان یک chat room درست کند بدون این که دخالت چندانی در گفتگوها بکند (فقط گویا گاهی مشورت های گروهی هم ارائه می داده). این کار ساده و به ظاهر بی ربط به موضوع ترک سیگار باعث گروهی شدن ترک سیگار و ارتباط افراد با یکدیگر شده و به شدت در موفقیت برنامه تاثیر داشته است... ارتباطات شبکه اجتماعی در داخل چت روم هم کاملا خودجوش بوده است. به نظرم این اتفاق خیلی عجیب و جالب بود.

No comments: